ピンインに関する知識

 ピンインに関する勉強は、言うまでもなく中国語学習の基礎の基礎です。この数百個の音節の中に、すべて「自分で発音できる」「聞き取れる」「音とピンインを結びつけることができる」必要があります。ひとつひとつの音をよく聞いて、自分で発音できるように、また聞き取れるように、そしてその音がピンインときちんとリンクするように、繰り返し練習してください。

音 節 表(一)

a

o

e

-i

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

ong

a

o

e

-

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

-

b

ba

bo

-

-

-

bai

bei

bao

-

ban

ben

bang

beng

-

p

pa

po

-

-

-

pai

pei

pao

pou

pan

pen

pang

peng

-

m

ma

mo

me

-
-

mai

mei

mao

mou

man

men

mang

meng

-

f

fa

fo

-

-

-

-

fei

-

fou

fan

fen

fang

feng

-

d

da

-

de

-

-

dai

dei

dao

dou

dan

den

dang

deng

dong

t

ta

-

te

-

-

tai

-

tao

tou

tan

-

tang

teng

tong

n

na

-

ne

-

-

nai

nei

nao

nou

nan

nen

nang

neng

nong

l

la

-

le

-

-

lai

lei

lao

lou

lan

-

lang

leng

long

z

za

-

ze

zi

-

zai

zei

zao

zou

zan

zen

zang

zeng

zong

c

ca

-

ce

ci

-

cai

-

cao

cou

can

cen

cang

ceng

cong

s

sa

-

se

si

-

sai

-

sao

sou

san

sen

sang

seng

song

zh

zha

-

zhe

zhi

-

zhai

zhei

zhao

zhou

zhan

zhen

zhang

zheng

zhong

ch

cha

-

che

chi

-

chai

-

chao

chou

chan

chen

chang

cheng

chong

sh

sha

-

she

shi

-

shai

shei

shao

shou

shan

shen

shang

sheng

-

r

-

-

re

ri

-

-

-

rao

rou

ran

ren

rang

reng

rong

g

ga

-

-

-

-

gai

gei

gao

gou

gan

gen

gang

geng

gong

k

ka

-

-

-

-

kai

kei

kao

kou

kan

ken

kang

keng

kong

h

ha

-

-

-

-

hai

hei

hao

hou

han

hen

hang

heng

hong

音 節 表(二)

i

ia

iao

ie

iu

ian

in

iang

ing

iong

yi

ya

yao

ye

you

yan

yin

yang

ying

yong

b

bi

-

biao

bie

-

bian

bin

-

bing

-

p

pi

-

piao

pie

-

pian

pin

-

ping

-

m

mi

-

miao

mie

miu

mian

min

-

ming

-

f

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d

di

-

diao

die

diu

dian

-

-

ding

-

t

ti

-

tiao

tie

-

tian

-

-

ting

-

n

ni

-

niao

nie

niu

nian

nin

niang

ning

-

l

li

lia

liao

lie

liu

lian

lin

liang

ling

-

j

ji

jia

jiao

jie

jiu

jian

jin

jiang

jing

jiong

q

qi

qia

qiao

qie

qiu

qian

qin

qiang

qing

qiong

x

xi

xia

xiao

xie

xiu

xian

xin

xiang

xing

xiong

音 節 表(三)

u

ua

uo

uai

ui

uan

un

uang

ueng

e

uan

n

wu

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

yu

yue

yuan

yun

b

bu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p

pu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m

mu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f

fu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d

du

-

duo

-

dui

duan

dun

-

-

-

-

-

-

t

tu

-

tuo

-

tui

tuan

tun

-

-

-

-

-

-

n

nu

-

nuo

-

-

nuan

-

-

-

n

ne

-

-

l

lu

-

luo

-

-

luan

lun

-

-

l

le

-

-

z

zu

-

zuo

-

zui

zuan

zun

-

-

-

-

-

-

c

cu

-

cuo

-

cui

cuan

cun

-

-

-

-

-

-

s

su

-

suo

-

sui

suan

sun

-

-

-

-

-

-

zh

zhu

zhua

zhuo

zhuai

zhui

zhuan

zhun

zhuang

-

-

-

-

-

ch

chu

chua

chuo

chuai

chui

chuan

chun

chuang

-

-

-

-

-

sh

shu

shua

shuo

shuai

shui

shuan

shun

shuang

-

-

-

-

-

r

ru

rua

ruo

-

rui

ruan

run

-

-

-

-

-

-

j

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ju

jue

juan

jun

q

-

-

-

-

-

-

-

-

-

qu

que

quan

qun

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

xu

xue

xuan

xun

g

gu

gua

guo

guai

gui

guan

gun

guang

-

-

-

-

-

k

ku

kua

kuo

kuai

kui

kuan

kun

kuang

-

-

-

-

-

h

hu

hua

huo

huai

hui

huan

hun

huang

-

-

-

-

-

TOPページへ ‖ 次のコーナーへ